Privacybeleid

Privacybeleid Stichting Speelgoedvijver Zandvoort

Stichting Speelgoedvijver Zandvoort (hierna: ‘Speelgoedvijver Zandvoort’) hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden door Speelgoedvijver Zandvoort dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Speelgoedvijver Zandvoort houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Wij geloven dat je controle moet kunnen hebben over het gebruik van jouw persoonlijke gegevens en dat je moet weten dat je ons kunt vragen om ze niet meer te gebruiken. Jij bepaalt hoe en wanneer je jouw persoonlijke gegevens deelt met Speelgoedvijver Zandvoort en welke gegevens dat zijn. We willen dat je gemakkelijk kunt begrijpen wat jouw rechten en onze verplichtingen aan jou zijn.

In dit privacybeleid staat beschreven hoe Speelgoedvijver Zandvoort persoonsgegevens en gegevensbestanden registreert, verwerkt en bewaart. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, uitwisselen en verstrekken van gegevens staat in dit beleid beschreven. Het privacy beleid omvat alle on- en offline systemen waarin persoonsgegevens voorkomen.

De Wet bescherming persoonsgegevens stelt eisen aan organisaties die gegevensbestanden beheren, zoals een ledenadministratie. Deze eisen zijn;

  1. toestemming van de (juridisch) ouder/verzorger voor het verwerken van de gegevens;
  2. juist en nauwkeurig bijhouden van de gegevens;
  3. beveiligen van de gegevens;
  4. op verzoek inzage verlenen in de eigen opgeslagen gegevens;
  5. uitsluitend gebruik van de gegevens voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

1.      Verwerking persoonsgegevens

Speelgoedvijver Zandvoort verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van ouders/verzorgers die zich hebben aangemeld voor (speciale) uitgiftes en communicatie via telefoon of e-mail. Onder persoonsgegevens verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben en die u ons zelf geeft. Deze gegevens worden geacht door u vrijwillig aan ons te zijn verstrekt.

Afhankelijk van de rol kan het onder andere gaan om volgende categorieën van persoonlijke gegevens:

  • Namen, voornamen, geslacht en geboortedatums van (juridisch) ouders/verzorgers en hun kind(eren).
  • Adres, postcode, woonplaats
  • Telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres.

Alle voorkeuren en persoonsgegevens die u kenbaar maakt middels de registratieformulieren via (digitale) formulieren.

Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

De verkregen persoonsgegevens worden verwerkt door de bestuursleden van Speelgoedvijver Zandvoort. Alleen de bestuursleden van Speelgoedvijver Zandvoort hebben toegang tot de verwerkte persoonsgegevens van relaties en ouders/verzorgers. Speelgoedvijver Zandvoort verwerkt persoonsgegevens en wil daarover duidelijk en transparant communiceren met betrokkenen. Betrokkenen worden tijdens het aanmeldproces geattendeerd op het privacybeleid van Speelgoedvijver Zandvoort. Tevens wordt het actuele privacybeleid gepubliceerd op de website van Speelgoedvijver Zandvoort en per e-mail.

1.1.   Wat doen we verder met jouw gegevens?

Speelgoedvijver Zandvoort gebruikt met toestemming verkregen persoonsgegevens voor verschillende doelen.

Ouders/verzorgers en kind(eren)
De persoonsgegevens van ouders/verzorgers en hun kinderen worden gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals bij (speciale) uitgiftes, verjaardagen en partijtjes die mede georganiseerd en gefinancierd zijn door Speelgoedvijver Zandvoort.

Relaties
Gegevens van relaties worden verwerkt om contact te kunnen blijven onderhouden ten behoeve van producten van de relatie.

1.2.     Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras of een Burgerservicenummer. Speelgoedvijver Zandvoort verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevens als de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking en noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene.

1.3.     Inzage en wijziging persoonsgegevens

Speelgoedvijver Zandvoort vindt het belangrijk dat het voor betrokkenen duidelijk moet zijn welke persoonsgegevens wij verzamelen. U heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van de door ons verzamelde (bijzondere) persoonsgegevens.

Om uw recht op inzage, correctie of verwijdering van de door onze verzamelde (bijzondere) persoonsgegevens uit te oefenen, kunt u per e-mail uw aanvraag doen. Wij vragen u dan ook om bij het uitoefenen van uw recht van toegang, correctie of verwijdering een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. U kunt uw aanvraag doen via: speelgoedvijver@gmail.com

Speelgoedvijver Zandvoort heeft 45 dagen de tijd om uw aanvraag te beantwoorden. De termijn van 45 dagen begint te lopen vanaf het moment dat de aanvraag is binnengekomen en alle benodigde informatie is ontvangen.

2.      Systemen

Speelgoedvijver Zandvoort draagt er zorg voor dat, de met uw toestemming, verkregen persoonsgegevens op een juiste wijze in ons bestand worden opgeslagen en beveiligd. De verkregen persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Wanneer de noodzaak voor het bewaren van de betreffende persoonsgegevens ontbreekt, zullen deze uit onze systemen worden verwijderd of wanneer u ons verzoekt dat te doen (Zie 1.3.).

Speelgoedvijver Zandvoort bewaart de persoonsgegevens van ouders/verzorgers en hun kind(eren) digitaal op Google Drive en als hard copy in een map in een afgesloten kast. Speelgoedvijver Zandvoort neemt passende en nodige bestuurlijke en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

3.      Geheimhouding

Personen die permissie hebben persoonsgegevens te registreren en raadplegen, zijn verplicht tot geheimhouding tenzij er een wettelijke of redelijke noodzaak toe bestaat gegevens te verstrekken.

4.      Online communicatie

Speelgoedvijver Zandvoort respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Speelgoedvijver Zandvoort zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Gebruik van gegevens via de website
Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en de extra activiteiten die wij organiseren. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Gegevens over het gebruik van de website die wij gebruiken om in kaart te brengen waar veel aandacht voor is. Wij gebruiken hier Google Analytics voor. Gegevens zijn anoniem en zijn niet in verband te brengen met een gebruikersnaam of persoon.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Speelgoedvijver Zandvoort gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt.

5.      Datalekken

Uiteraard doet Speelgoedvijver Zandvoort er alles aan om dat verkregen persoonsgegevens in handen van derden – die geen toegang tot de gegevens zouden mogen hebben – komen. Mocht dit op enige wijze toch gebeuren, dan is er sprake van een datalek.

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra er een ernstig datalek is geconstateerd.

6.      Wijziging privacybeleid

Speelgoedvijver Zandvoort behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Een actuele versie van ons privacybeleid is te raadplegen op onze website. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via http://www.Speelgoedvijver.nl/privacy